Privacyverklaring van Ascot

Ascot houdt rekening met uw privacy en de GDPR-regelgeving

Ascot, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9990 Maldegem, Oude Weg 39 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij vragen dat deze Privacyverklaring aandachtig gelezen wordt, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe de persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan Ascot verklaart u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring en gaat u er eveneens mee akkoord, alsook met de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig onze Privacyverklaring.

Omwille van deze pivacyverklaring en in het kader van gegevensbescherming, is het verboden te communiceren met met medewerkers of zelfstandige consultants verbonden aan Ascot via hun persoonlijk communicatiekanaal en aldus uitsluitend via het daarvoor voorziene mailadres in het domein van Ascot.

Toepassingsgebied
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen
Ascot Development NV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Bij de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens die wij verkrijgen respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Persoonsgegevens
Ascot verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen en werven, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame), gegevens van sollicitanten (o.a. voor het aanleggen van een wervingsreserve) en prospecten (o.a. kandidaat-bouwers, kandidaat-verkopers van bouwgronden).

Identiteits- en contactgegevens van haar leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.
Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, dienen ons onder meer de volgende persoonsgegevens meegedeeld te worden: identiteits- en contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon-en/ of gsm-nummer,….).
Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat bijkomende gegevens vereist zijn om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer).
De gegevensverstrekker draagt de verantwoordelijkheid voor alle gegevens die verstrekt worden, wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien de gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, zal dit tijdig gemeld worden.

Verwerkingsdoeleinden en Rechtsgrond(en) van de verwerking
De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

De rechtsgronden waarop deze verwerking zijn gebaseerd zijn: de toestemming van de gegevensverstrekker (art. 6.1.a. AVG), de uitvoering van de overeenkomst (art. 6.1.b AVG), het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) (art. 6.1.c AVG), en/of ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen (art. 6.1.f AVG).

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a)
(toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds worden aangeboden om uit te schrijven of zal voorafgaan uw goedkeuring gevraagd worden, behoudens wanneer deze contactgegevens algemeen bekend zijn en op publieke bronnen beschikbaar zijn.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant / gegevensverstrekker worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met een van de vennootschappen verbonden zijn of met enige andere partner van Ascot of RECON Group; ze garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Indien dit vereist is, kunnen de persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen.
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bewaarperiode - Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij hebben en in functie van specifieke wetgeving waardoor bepaalde gegevens langer moeten bewaard worden of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn. De termijnen kunnen gezien de specifieke aard van de sector sterk oplopen, gezien doorlooptijden voor aankoop van bouwgronden, het vergunningsproces, de verkoop, de bouw, de termijnen voor aansprakelijkheid en daarop volgende bewaringsplicht van financiële gegevens gecombineerd bijzonder lang zijn. Om praktische redenen dienen deze gegevens gezamelijk bewaard te worden en kunnen ze redelijkerwijs niet afzonderlijk gewist worden.

Rechten
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over volgende rechten:

- Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
- Recht op rectificatie: u heeft het recht om verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
- Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
- Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
- Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
- Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

Voormelde rechten kunnen uitgeoefend worden door zich te wenden tot info@ascot.immo

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen (zie verder).

Direct marketing
Ascot maakt gebruik van direct marketing als essentieel onderdeel van haar marketingmix en van groot belang voor het bereiken van haar potentiële klanten, leveranciers en aanbieders van strategische activa (o.a. bouwgronden). Dankzij deze proactieve communicatie kan Ascot deze partijen bereiken en op een confidentiële wijze haar werkwijze overbrengen naar deze personen zonder deze publiekelijk beschikbaar te maken voor andere partijen.
Ascot houdt verslagen bij van de reacties op deze marketingacties, zoadat ze de ontvanger van de boodschap minder frequent hoeft te benaderen en dit kan beperken tot een minimaal aantal contactnames op gerichte tijdstippen.
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De gegevensverstrekker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de gegevensbeschermingsautoriteit), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be), Tel. 02 274 48 00.

Technische en organisatorische maatregelen
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de verkregen persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Ascot aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Toegang door derden
Met het oog op de verwerking van de persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot de persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot
doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de
vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de
gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,
bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of
Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie).
Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), en Facebook Pixel, een dienst van Facebook Inc.. Zowel Google Analytics en Facebook Pixel maken gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google/Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zowel Google als Facebook mag deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens die firma's verwerken. Google of Facebook zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door die firma's op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nog vragen?
Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met ons, hetzij per post naar Oude Weg 39, 9990 Maldegem of per e-mail aan info@ascot.immo